กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกมาตรการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงฟ้า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566

      นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัด อำเภอ พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ 

       ให้จังหวัด และอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ทราบว่าการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ให้นายทะเบียนท้องที่ และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงที่ได้รับอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของอำเภอ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิง

     ให้นายทะเบียนท้องที่กวดขันห้ามมิให้มีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด ให้ประสานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับดูแล สอดส่อง ตรวจตรา ท่าเรือ เรือ หรือโป๊ะ หรือสถานีขนส่ง เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการจุดและปล่อยพลุฯ และกำชับมีให้มีการบรรทุกผู้โดยสารน้ำหนักเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำกับดูแลเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง

     ให้เจ้าหน้าที่รายงานเหตุการณ์สำคัญหรือมีการจับกุมเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ให้ทราบโดยด่วน หากพบว่ามีผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกระทำความผิดฐานใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า ให้นายทะเบียนท้องที่เรียกประกัน หรือทัณฑ์บน ตามมาตรา 68 หรือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ .


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag