ประกันสังคมลำพูน แจ้งผู้ประกันตนเมื่อเปลี่ยนงาน ต้องแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม เพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน แจ้งว่า เมื่อเปลี่ยนงาน เข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ หรือ ย้ายมาตรา ผู้ประกันตนจะต้องแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม เพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง แม้จะเคยยื่นรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรแล้ว โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท/คน สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน

โดยผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม ได้ในกรณีลาออกจากผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้วกลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนใหม่เปลี่ยนสถานะผู้ประกันตน เช่น จากผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นมาตรา 39

ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาว์นโหลด คลิก https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/caa997342d75380697d9b2517759591f.pdf

2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ประกันตน (พร้อมสำเนา) / หนังสือเดินทาง Passport กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ (พร้อมสำเนา)

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกของผู้ประกันตน รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag