ผู้ว่าฯ ลำพูน เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผลักดัน 3 ประเด็นนโยบายสำคัญ ได้แก่

1. การผลักดันการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูนให้ดำเนินการสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด “ด้านเมืองแห่งอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง"

2. การผลักดันให้ดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง) : ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative Lanna) โดยรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เน้นการใช้อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town: EIT)

3. การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำพูนให้เป็น "Lamphun Supply Chain" โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำพูน (Made in Lamphun) ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการให้สอดรับกับท้องถิ่น (Localization )และปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับท้องถิ่นได้ (อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์)

โดย ผู้ว่าฯ ได้นำข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มาผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ในจังหวัดลำพูนกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำพูน อาทิ

1) งานแสดงศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

2) งาน Business Matching ระหว่าง SMEs และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ (บริษัท Big Brothers)

3) งาน Big Brother ชี้แนวทางและถ่ายทอดองค์ความรู้จากบริษัทเอกชนรายใหญ่ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

และ 4) อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag