เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพสู่ผู้นำการเกษตรในพื้นที่

(23 กุมภาพันธ์ 2567) นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด หรือ อกษจ. เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ จากคณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Technology) และการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ในการพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเป็นผู้นำทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไป

โอกาสนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามบัญชีจัดสรร โดยพิจารณาจากคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) / ประธาน อกษอ. หรือผู้แทน จำนวน 30 ราย

ทั้งนี้จังหวัดลำพูน มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ครอบคุลมทั้ง 8 อำเภอ ทุกหมู่บ้าน จำนวน 582 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน 164 ราย อำเภอแม่ทา 71 ราย อำเภอบ้านโฮ่ง 62 ราย อำเภอลี้ 99 ราย อำเภอทุ่งหัวช้าง 35 ราย อำเภอป่าซาง 90 ราย อำเภอบ้านธิ 36 ราย และอำเภอเวียงหนองล่อง 25 ราย ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาอย่างต่อเนื่อง โดย อกม. เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ที่จะร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำรวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาการเกษตร สนับสนุนในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag