เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วม MOU เครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดลำพูน ปี 2567”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อน“แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดลำพูน ปี 2567 " ระหว่างเทศบาลตำบลอุโมงค์กับองค์กร ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา พื้นที่ในตำบลอุโมงค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ประจำปี 2567 โดยขอความร่วมมือองค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
1.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น
2.ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่
3.มีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ตามโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
4.งดใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน / วัด / สถานศึกษา ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก ในการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในงานต่างๆในพื้นที่
5.ให้บ้านของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้ใหญ่บ้าน / แกนนำในชุมชน เป็นครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และเป็นจุดสาธิตครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะต้นทาง ให้กับประชาชนในพื้นที่
6.มีการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการในชุมชน ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
7.มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนที่ปลอดภัย เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน นำขยะอันตรายชุมชนไปรวบรวมไว้ รอการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
8.ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชน ตามแนวทางแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag