💦 มาตรการบริหารจัดการน้ำ ตามนโยบายรัฐบาล พบปี 2564 - 2565 ไทยไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งคะแนนโหวต :