ประวัติกรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน FM 95 MHz

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95 MHz   ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.รวมเวลาออกอากาศวันละ 19 ชั่วโมง   มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง   ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 5100โทรศัพท์ 0-5352-5565 โทรสาร 0-5352-5565 E-mail: [email protected]

      แรกเริ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เปิดทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบ FM. Stereo ความถี่ 95.5 MHz  กำลังส่ง 100 วัตต์ ใช้เครื่องส่งยี่ห้อ MARTY ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน  โดยใช้เงินรายได้ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง เดิม) ในวงเงิน 196,440.00 บาท โดยมีนายประทีป  จารุโยธิน นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยนั้นบริหารงาน และได้เปลี่ยนความถี่เป็น 95.0 MHz ในปี 2530

        จากนั้นในปี 2531 นายสำราญ ลือกิจนา ได้มารับตำแหน่งนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน และเปลี่ยนเครื่องส่งเป็น ยี่ห้อ RCA กำลังส่ง 1 KW จนถึงปี 2534 จากนั้นในปี 2535 นางขนิษฐา ศรีรัตน์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน และได้เปิดให้มีการเช่าเวลาเพื่อ โฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจโดยมี บริษัทสุริวงศ์เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด   เป็นผู้เช่าเวลา และได้ทำการปรับปรุงห้องส่ง เครื่องส่งให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยใช้เครื่องส่งใหม่ยี่ห้อ BE รุ่น FM1-C กำลังส่ง 1 KW   และได้ต่อเติมเสาอากาศให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจาก 60 เมตร เป็น 111 เมตร ใช้สายส่ง และแผงสายอากาศใหม่  โดยใช้งบประมาณของบริษัททั้งหมด  และมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 นายประเสริฐ สาระพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีฯ  ประกอบกับบริษัทผู้เช่าเวลาหมดสัญญาการเช่าเวลาโฆษณาและเครื่องส่ง BE   ชำรุดหลายรายการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีราคาสูงและต้องนำไปซ่อมต่างประเทศ ระหว่างนี้ได้ขอยืมอะไหล่จาก สวท.เชียงใหม่ มาใช้งานทดเเทน

               ในปี พ.ศ. 2542 นายประเสริฐ สาระพันธ์ เกษียณอายุราชการ ระหว่างรอแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ นางพรพิศ ศิริวัฒน์ ตำแหน่งผู้สื่อข่าว มารักษาราชการ ผอ.สวท.ลำพูน จนถึงปลายปี พ.ศ. 2542 นายสุชาติ ณ สุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ  และเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด เมื่อปี 2543 นายวีระ สะอาดวงศ์ หัวหน้างานช่างเทคนิครักษาราชการแทน ในระหว่างนี้ส่วนเทคนิคได้นำเครื่องส่งวิทยุของสวท.เชียงรายมาใช้ส่งกระจายเสียงทดแทนเครื่องส่ง BE   เป็นยี่ห้อ Harris กำลังส่ง 1 KW จนถึงปัจจุบัน

                 พ.ศ. 2544 นางสาวศิริวรรณ ไชยกูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน และได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้สวยงาม โดยการทำหลังคาครอบดาดฟ้าอาคารด้านหลังซึ่งชำรุด ซ่อมแซม เปลี่ยนกระเบื้องบางส่วนที่แตกหักของอาคารเครื่องส่ง AM ปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานใหม่  และปรับปรุงห้องทำงาน งานธุรการ งานรายการและข่าวให้เป็นสัดส่วน แยกห้องทำงานฝ่ายช่างเทคนิคของสถานี ใว้ส่วนหลังของตัวอาคาร ซ่อมแซมห้องน้ำใหม่ให้สะอาดสวยงาม

                  ปัจจุบันมีนางราตรี  จักร์แก้ว ดำรงตำแหน่ง ผอ.สวท.ลำพูนและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมดูแลเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM. ของ สวท.เชียงใหม่  อีก 2 ความถี่ คือ AM.Stereo 639 KHz และ AM. 1476 KHz  พร้อมทั้งบุคลากรของเครื่องส่ง สวท.เชียงใหม่ให้อยู่ในความดูแลของ สวท.ลำพูนไปพร้อมกันด้วย

 พันธกิจ สวท.ลำพูน

1.เป็นศูนย์กลางนำข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาลเผยแพร่สู่ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นกลางสร้างเครือข่ายการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

2.สร้างเครือข่ายการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

3.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

4.ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาชน

5.นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงให้ทันสมัย บริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" targt="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0 alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar