ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
 
 
 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน FM 95 MHz

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางมีที่ตั้งส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ ณ อาคารสถานี-เครื่องส่งวิทยุชาวเขา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 113 หมู่ 10  ถนนเชียงใหม่-ลำปาง  ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัด ลำพูน 51000 การครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ราชพัสดุบนเนื้อที่ประมาณ 49 ไร่เศษทำการส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบFM ความถี่ 95.50 MHz ยี่ห้อ MARTY กำลังส่ง 100 วัตต์   ออกอากาศเวลา 05.00 - 23.00 น. โดยมี นายประทีป จารุโยธิน เป็นนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน เป็นคนแรกและได้ขยายเวลาการออกอากาศจากเดิมเป็นเวลาออกอากาศ 05.00 - 24.00 น. ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2545

  •   ในปีพ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนความถี่จาก 95.50 MHz เป็น 95.00 MHz 

  •   ในปีพ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนเครื่องส่งวิทยุระบบ FM จากเดิมเป็นยี่ห้อ RCA กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์

  •  ในปีพ.ศ. 2535  ได้ทำการปรับปรุงห้องส่งและรับมอบเครื่องส่งวิทยุระบบFM ยี่ห้อ BE     กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์  พร้อมสายส่งและแผงสายอากาศใหม่พร้อมทั้งต่อ เติมเสาอากาศให้สูงจากเดิม 60 เมตร เป็น 100 เมตร  

  •   ในปีพ.ศ. 2552 กรมประชาสัมพันธ์จัดสรรเครื่องส่งวิทยุระบบ FM ยี่ห้อ BE รุ่น FMI-106  พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบขนาดกำลังส่ง 2 กิโลวัตต์ (ทดแทนเครื่องทรงเดิมที่ชำรุด)   และปรับปรุงห้องส่งกระจายเสียง และห้องผู้ประกาศโดยพื้นที่การออกอากาศรัศมีระยะ 40 กิโลเมตรทางอากาศครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดลำพูนได้แก่ อ.เมืองลำพูน   อ.บ้านธิ อ.แม่ทา อ.ป่าซาง อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง อ.ลี้ และ อ.ทุ่งหัวช้าง และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางส่วนได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง อ.หางดง อ.แม่วาง อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน         

        เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ให้มีเขตบริการกว้างไกล ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพื้นที่  บริการได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง โดยนำนโยบายด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล และภาคเอกชน  เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงสู่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนำข้อคิดเห็นของประชาชนสู่ ภาครัฐ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำมาซึ่งความเจริญและความมั่นคงของประเทศโดยรวม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมประชาสัมพันธ์จึงได้อนุมัติงบประมาณให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง- ประเทศไทยจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการปรับปรุงเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงพร้อมส่วนควบรวมทั้งปรับปรุง ห้องส่งกระจายเสียงด้วย   

    บทบาท/หน้าที่

             สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาประเทศเพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐข่าวสารและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางวิทยุกระจายเสียงตลอดจน เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทางสื่อวิทยุกระจายเสียงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" targt="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0 alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar