สถานี :
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค
image
image
image
image